Privacy Policy

Privacy Policy

Rosalie Stange / Sharingthegold hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik je heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rosalie Stange / Sharingthegold houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Annemarie Rosalie Stange / Sharingthegold ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op mijn website:  

http://www.sharingthegold.com/contact/

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Rosalie Stange / Sharingthegold verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;

Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rosalie Stange / Sharingthegold de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Adres

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Geboortedatum

Geslacht;

Gegevens over de gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Rosalie Stange / Sharingthegold opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Rosalie Stange / Sharingthegold verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rosalie Stange / Sharingthegold de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Rosalie Stange / Sharingthegold opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Maximaal 40 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Rosalie Stange / Sharingthegold verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rosalie Stange / Sharingthegold de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Rosalie Stange / Sharingthegold opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft (denk aan huisarts of medebehandelaren).

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Rosalie Stange / Sharingthegold bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
 

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens postadres:

Rosalie Stange / Sharingthegold

Behandeladres:

Moestuinlaan 34

1036KD Amsterdam

Vestigingsadres:

Witte Klaver 110

2481CL Woubrugge

+31 6 1001 9202

sharingthegold@gmail.com